درخت اقاقیا

 

کارخانگى کارى است گسترده (شامل آشپزى، نظافت، خرید، مهماندارى،رسیدگى به آموزش وبهداشت فرزندان، رسیدگى به سالخوردگان خانواده وهمسر).کارخانگى کارى ست اقتصادى ومولد که دیده نمى شودوگرچه با کارمشابه که دربازار بوسیله مردان انجام مى شودهیچ تفاوتى ندارد(آشپزى ونظافت) اما جامعه براى آن ارزش مادى ومالى قایل نیست.

ازدیرباز و تاهمین اواخرقرن گذشته بیشترمردان نظریه پردازازطیف هاى سیاسى گوناگون وبا هردیدگاهى که درمورد تمایز دولت/جامعه داشته اند،جدایى زندگى خانوادگى ازجامعه ومحدودکردن زنان به خانواده راپذیرفته اند.نظریه هاى آدام اسمیت وهگل،کانت و میل،روسو ونیچه و.....یک دنیا با هم متفاوت است اما این دانشمندان متفاوت، به طورحیرت انگیزى درمورد زنان جبهه واحدى را تشکیل مى دهند.آنان براین باورند محدودشدن زن به خانواده واطاعت وى ازشوهر،به لحاظ عرفى وقانونى ریشه هاى طبیعى دارند و زنان فطرتا براى فعالیت هاى سیاسى واقتصادى درخارج ازخانه مناسب نیستند.

مسئله ى مهم اینست که ازهمان روزى که قوانین کارتنظیم شد،جنسیت نقش مهمى درآن داشت،به این معنا کاررا عمدتا به کسى مى دهند که مسئول مراقبت از بچه اى نباشد.این ناسازگارى که میان پرورش بچه وکاردستمزدى به وجودآورده اند،عمیقا به نابرابرى هایى درحق زنان منجرشده است.نتیجه این که درجایى که بیشتردرآمد خانه از کار مزدى تامین مى شود زن که کارهاى بدون دستمزد خانه را انجام مى دهد براى دسترسى به کلیه ى امکانات

به مرد وابسته است.زنان با گزینش بین خانواده و شغل روبرو هستندواین به نوبه ى خودبه فرهنگى منجر مى شودکه درآن مردانگى با کسب درآمد، و زنانگى با ارایه خدمات خانگى به مردان وپرورش بچه ها تعریف وتداعى مى گردد.بنابراین هنگامیکه مرد وزنى ازدواج مى کنند موقعیت اجتماعى شان براى کسب درآمد متفاوت است واین اختلاف طى دوران مشترک بیشتر مى شود.زیرا مرد تجربه هاى ارزشمندى به دست مى آورد و زن که خارج اززندگى مشترک نقطه اتکایى ندارد،درصدد تحکیم ازدواج برمى آید و بدان وابسته مى شودو همین به مرد اجازه مى دهد تسلط بیشترى اعمال کند.در زندگى مشترک ،مرد بر زن که ازلحاظ اقتصادى آسیب پذیراست غالب مى گردد.چرا باید حاصل ازدواج براى مردان و زنان تا این اندازه متفاوت و نابرابر باشد؟اگرازدواج عواقب محدودکننده ى اجتناب ناپذیرى براى کار و حرفه دارد مرد و زن باید به طور یکسان آن محدودیت ها را متحمل شوند.

نوشته شده در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ توسط سودابه طهماسبیان نظرات () |


Design By : Night Skin