باران شباهنگام

بوی خاک خيس ٬ آسمان تيره و صدای بارش باران به يادم می آورند که هنوز هم در اين روزمرگی مفرط ٬ چيزهايی هستند که بوی عشق می دهند ٬بوی جوانی . برای قلبی که چنين گرم و جاندار می تپد سجده عشق می گذارم .

/ 0 نظر / 7 بازدید