حدیث ناتمام

هوای خوب یعنی برفی که شبانه نرم وآرام می بارد وته دل آدم راگرم میکند.گرم به روزهایی که هنوز فراموش نشده اند گرچه دور ودست نیافتنی به نظر می رسند.مانند آدمهای خوبی که می شناختیم ودیگرنیستند ولی حسشان می کنیم چون ردی عمیق برزندگیمان گذاشته اند.مانند سوز برف که حسش میکنیم ولی نمی آید.

/ 0 نظر / 5 بازدید