ساعت صفر ساعتي كه دريچه هاي بسته مغز بازمي شوند،ساعتي كه ترانه هاي فراموش شده قلب دوباره برزبان جاري ميگردند
ساعتي بين زندگي ومرگ، بين بودن ونيست شدن،ساعتي براي با“او”بودن وتنهابا “او“وبراي “او“گفتن:
“گفتن بي هيچ هراس ودلهره گفتن
ياري كن مرا به گفتن
ياري كن“

/ 1 نظر / 9 بازدید
fatima

جرات قلم به دست گرفتن و اعتماد به نفس شما قابل ستايش است.برای من به عنوان يک زن غرور افرين است که می بينم ما زنها هم اگر بخواهيم ميتوانيم به چيزهای قشنگتری از مدومادرشوهروجراحی زيبايی فکر کنيم وديگران را هم در افکار و احساساتمان شريک کنيم. موفق باشيد