زمهریر

ازسالن میلاد می‌آیم ازتماشای فیلم زمهریر وبسیارعصبانیم مثل آقای رویین تن ولی جنس عصبانیت من باایشان کمی متفاوت است .فیلم بدی رادیده ام که با پیش زمینه ای که برایش ساخته بودند فکرمیکردم بایدخوب باشد ولی فاجعه بوددرواقع به نوعی فریب خوردم وعصبانیم.ازدروغی که درفیلم بودازدلسوزی مزورانه برای شهیدان ازفرصت طلبی ازنمایش دروغین متفاوت بودن.وازتمام نمادهایی که مقدسندولی شده اند مرغ عزاوعروسی .از نمایش روحوضی جبهه که همه توش بودندبجز دشمن.خلاصه بامضحکه ایکه آقای رویین تن درست کرده بود جماعت شدند یک گلوله آتش و درجلسه نقدفیلم ازخجالت ایشان درآمدند جالب ترازهمه منتقدی بودکه درخواست کرداز مرحوم آغاسی -خواننده لب کارون - اعاده حیثیت شود! من امشب جواب سوالم راکه چرامردم باسینما قهرند را ازفیلم زمهریر گرفتم ممنون آقای رویین تن.

/ 1 نظر / 7 بازدید
سارا

....ღ♥ღ ..ღ♥ღ ..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ ...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ .......................ღ♥ღ ...........ღ♥ღ...ღ♥ღ ...........ღ♥ღ ...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ ......ღ♥ღ ...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ ....................................................ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..............................@@................ღ♥ღ ..............................@@...............ღ♥ღ ................................................ღ♥ღ