نا مکان ها

به تازگى کتابى به نام پست مدرنیسم از گلن وارد و با ترجمه ى قادرفخررنجبرى وابوذرکرمى را خواندم .کتاب فوق العاده اى است. درفصل هشتم کتاب مبحثى دارد به نام نامکان ها.انسان شناس فرانسوى مارک اوژه معتقد است که ما در جامعه اى سوپر مدرن زندگى مى کنیم که نامکان ها بیش از پیش بر آن غلبه یافته اند.به عنوان مثال ، مابیشتر وقت خود را در سوپرمارکت ها ، مجتمع هاى تفریحى ، پمپ بنزین ها ،سالن هاى انتظار وغیره سپرى مى کنیم.بیشتر معاملات روزمره مان از طریق تلفن انجام مى شود، به صداى دیجیتالى گوش مى دهیم ، با کامپیوتر کار مى کنیم و ......

اوژه مى گوید: روزگارى یک رابطه ى نظام یافته، منسجم وخلاق بین یک مکان و ساکنان آن وجود داشت.ساکنان این مکان ها به آن ها شکل مى دادند وبر طبق آداب ورسوم وعادات محلى وبومى خود درآن ها زندگى مى کردند.درنتیجه ، این ساکنان حافظه ى فرهنگى پرمایه اى داشتند .آن ها به قول اوژه مزین به تاریخ بودند. امروزه شناخت و تجربه ى ما ازیک مکان، ازقبل تعیین شده است ومتاثر از رشدفزاینده ى ارجاعات خیالى وموهوم است .مکان جایى است که مردم به آن تعلق دارند.نامکان جایى است که شما ازآن عبور مى کنید.دنیا ازطریق تلویزیون ماهواره اى واینترنت وحمل ونقل جهانى هم کوچک تر و هم پیچیده تر شده است .در گذشته ، فواصل ساعات شلوغ درمرکز شهر بیشتر بود، بازار در روزهاى خاصى باز وفعال بود ، فروشگاه ها در ساعات خاصى باز مى شدند اما نامکان ها چنین برنامه زمانى ندارند.آن ها بیست وچهار ساعته و هفت روز هفته ، فعال هستند. اوژه مى گوید : این هاباعث مى شوند مشخصات فردى رنگ ببازند و به تدریج ازبین بروند ودر نتیجه فاقد مکان واجتماع و هویت جمعى مى شویم و این ها یعنى شکل هاى جدیدتر تنهایى .این موارد نیز به نوبه ى خود باعث نوستالژى ،ملى گرایى یا تضاد مى شود. زیرا افراد درجست و جوى سرزمین مادرى ودلبستگى هاى خود هستند .افراد هرروز به بهانه یا دستاویزى  تلاش مى کنند تا از مدرنیته ى جهانى یا شهرى بگریزند .

 

/ 7 نظر / 26 بازدید
اسحق فتحي

درود بر سودابه عزيز بسيار عالي بود ممنونم از حضورتان...بدرود

بیدارباش

درود بر شه بانوی گرامی در اولین فرصت مطلب را به تفصیل خواهم خواند اما نازنین تغییراتی را در پستم انجام داده ام و منتظر نظرات شما شاد باش بر شما و بدرود.

بیدارباش

درود بر شما شهبانوی گرامی انسان فرهیخته ای که از آن یاد گیری دارم کاملا با این پست موافقم و با همه وجود خط به خط این نظربه را میپسندم و باور دارم ...................... زنده باد سودابه شاد باش بر شما ............ بدرود.

هوشنگ

پست مدرن رها شدن بشر در خود من ایرانی جام کجاست؟

بیدارباش

درود بر شهبانوی گرامی سودابه خانم طهماسبیان ظاهراً کمی تا حدودی من نیز به بن بست روزانه رسیده ام اما هنوز سر پایم میروم تا برسم شاد باشید.

بیدارباش

درود بر شهبانوی گرامی خوبید بابام ، امید دارم که هرجا هستید شاد و سربلند باشید.