يك كاغذسپيد،يك قلم روان،يك رديف واه ،سرمايه هايي براي گفتن آنچه توراازدرون به بندكشيده اند
براي گفتن حرفهايي كه بايدگفته مي شدندولي هرگزگفته نشدندودردرونت “حريق هاي دهشتناك “ بر
پاكردندبراي حرفهايي كه بايدچون مرواريدي درون صدف،دراعماق قلب باقي مي ماندندولي برزبان جاري
شدندوازكف رفتندوحسرتي ابدي برجاي گذاشتـند

/ 2 نظر / 24 بازدید
سعیدی راد

سلام. من مدير بخش نويسندگی هستم. نام شما به فهرست اين گروه اضافه شد. موفق باشيد!

dove

سلام چرا مطلب جديد نداری ؟ دلم برای خواندن نوشته هايت تنگ شده