سهراب

 

مانند خورشید درعصردریا     

آرام می رفت تا دورترها

پسرم رفته سفر.ومن ناراحتم.شنبه بود ساعت دوازده ونیم شب .ماشین شهرداری سطلهای زباله را خالی می کرد.صدای کشیده شدن فلز روی کف آسفالت در آن وقت شب دیوانه کننده بود ولی من نشسته بودم

روی پله ورودی خیره به بینهایت شب. هوایی که بعداز باران لطیف ومعطر شده بودودرختها که باوجود بدن استخوانی وخشک وزردشان شکوفه داده بودند.وصدا پوششی بود برای صدای افکارم وراننده بی اعتنا به آنچه درآن خلوت شب پیرامونش می گذشت سطلهارا خالی می کرد. گفتگوی خوبی نداشتیم.

بایدبهش می گفتم که چقدر دوستش دارم وچقدرنبودنش برایم سخت است.بایدمی گفتم مادربودن به همان سختی فرزندبودن است وشاید کمی سخت تر.بایدمی گفتم به تصمیماتش احترام می گذارم ولی می دانستم باور نمی کند چون تاوقتی به تصمیماتش احترام می گذاشتم که باخواسته من مطابق باشد.هرچندانصاف نیست هرچنداعترافش سخت است .نباید با سکوت جدا می شدیم.نباید صدای آن ماشین لعنتی جای حرفهایمان رامی گرفت .شایدنباید می رفت ومن تاکی وبا پشتوانه کدام یقینی می توانم بگویم چه چیزدرست است؟  چون سار پرزد ازخانه ما

منهم شدم باز تنهای تنها

/ 5 نظر / 15 بازدید

سودابه عزیزم احساست رو درک می‌کنم. دوست داشتن ما گاهی خودخواهانه است ولی‌ چه می‌شه کرد با قلب مادر..چه می‌شه گفت که تپش قلبت نگفته باشه. برای پرواز از آشیانه است که بال‌ها را پرورش میدهیم. نوشتهات زیبا و صمیمی‌ هستن. ادامه بعده. دوستدارت م.

بیدارش باش

با درود بر شما بانوی گرامی ...یکی دیگر از شیر زنان دگر اندیش را معرفی نمودم ..خوب است ایشان را نیز بشناسیم و به دیگران بشناسانیم اینان براستی مادران دیروز ما بوده اند حیف است که انان را به دیگران نشناسانیم...نوشته تان را خواندم ...بناگه یاد شعر اخوان ثالث افتادم که .....نه از رومم نه از زنگم بیا در بگشای در بگشای دلتنگم....مادران ایران زمین میبایست شیر زاده بیافریینند و پرورش دهند.....مستدام بمانید.

بیدارش باش

با درود بر شما بانوی گرامی ...یکی دیگر از شیر زنان دگر اندیش را معرفی نمودم ..خوب است ایشان را نیز بشناسیم و به دیگران بشناسانیم اینان براستی مادران دیروز ما بوده اند حیف است که انان را به دیگران نشناسانیم...نوشته تان را خواندم ...بناگه یاد شعر اخوان ثالث افتادم که .....نه از رومم نه از زنگم همان بیرنگ بی رنگم بیا بگشای در بگشای.. دلتنگم....مادران ایران زمین میبایست شیر زاده بیافریینند و پرورش دهند.....مستدام بمانید.

Worthy

سلام ببخشید از تاخیر زیاد من آپم.[گل]